Δήλωση εκδήλωσης Ομοσπονδιακής αναγνώρισης

Με τη παρούσα δήλωση, σας ενημερώνουμε για τήν εκδήλωση Ομοσπονδιακής αναγνώρισης του συλλόγου μας σε εφαρμογή των όσων προβλέπονται από τo άρθρo 6 του Γενικού Κανονισμού Εκθέσων της ΕΟΟ
More

Δήλωση εκδήλωσης συλλόγου

Με τη παρούσα δήλωση, σας ενημερώνουμε για τήν εκδήλωση του συλλόγου μας σε εφαρμογή των όσων προβλέπονται από τα άρθρα του Γενικού Κανονισμού Εκθέσων της ΕΟΟ
More