Πιστοποιητικά CITES

Πιστοποιητικά CITES

Η αριθ. 125188/246/22-01-2013 Κοινή Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών: Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Εµπορία των ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας» (ΦΕΚ 285/τ. Β΄/13-02-2013) ορίζει ότι για την κατοχή και την εν γένει διακίνηση και εμπορία των ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας ως και των δειγμάτων αυτών ζώντων ή νεκρών, επεξεργασμένων ή μη, που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση CITES και στους σχετικούς με αυτή Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρα 3, 5 και 7) απαιτούνται ειδικά έγγραφα (εν συντομία: Άδειες ή Πιστοποιητικά CITES), ενώ για την εισαγωγή-εξαγωγή-επανεισαγωγή-επανεξαγωγή και διακίνηση των ειδών της χλωρίδας και πανίδας που δεν περιλαµβάνονται στη Σύµβαση CITES (του άρθρου 2 παρ. γ και δ) απαιτούνται οι επονομαζόμενες «απλές άδειες» (άρθρο 8).Αν προτίθεστε να υποβάλλετε αίτηση -για εισαγωγή στην Ελλάδα (Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση) από οποιαδήποτε τρίτη χώρα (χώρα μη μέλος της ΕΕ), ή για εξαγωγή (ή επανεξαγωγή) από την Ελλάδα προς οποιαδήποτε τρίτη χώρα- δειγμάτων (ζωντανών ή νεκρών, μερών ή παραγώγων τους) εκ των ως άνω CITES ειδών, εκτυπώστε το αντίστοιχο από τα ακόλουθα έντυπα αίτησης:

1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ
3. ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗΣ

Αν προτίθεστε να υποβάλλετε αίτηση:
– για έκδοση Πιστοποιητικού Προσωπικής Ιδιοκτησίας (αφορά αποκλειστικά στον νόμιμο κύριο ή σ’ αυτόν που νόμιμα έχει αποκτήσει ζωντανά ζώα, τα οποία κατέχονται για προσωπικούς και μη εμπορικούς σκοπούς), εκτυπώστε το ακόλουθο έντυπο αίτησης:
4. ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

– για έκδοση Πιστοποιητικού Συλλογής Δειγμάτων (αφορά αποκλειστικά σ’ αυτούς -νομικά ή φυσικά πρόσωπα- που νόμιμα έχουν αποκτήσει νεκρά δείγματα, μέρη και παράγωγα αυτών τα οποία μεταφέρονται σε διάφορα κράτη με σκοπό την παρουσίασή τους), εκτυπώστε το ακόλουθο έντυπο αίτησης:
5. ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

– για έκδοση Πιστοποιητικού Μουσικού Οργάνου, εκτυπώστε το ακόλουθο έντυπο αίτησης:
6. ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΙΚOY ΟΡΓΑΝOY

Αν προτίθεστε να υποβάλλετε αίτηση -για έκδοση Πιστοποιητικού Περιοδεύουσας Έκθεσης (αφορά είτε ζωντανά δείγματα, είτε μέρη ή παράγωγά τους), εκτυπώστε το ακόλουθο έντυπο αίτησης:
7. Αίτηση για ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΥΣΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Αν προτίθεστε να υποβάλλετε αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού για αποκλειστική χρήση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτυπώστε το αντίστοιχο από τα ακόλουθα έντυπα αίτησης:
8. Αίτηση για Πιστοποιητικό ΕΕ [νόμιμης απόκτησης]
9. Αίτηση για Πιστοποιητικό ΕΕ [για εμπορικές δραστηριότητες]
10. Αίτηση για πιστοποιητικό ΕΕ [μετακίνησης ζωντανών δειγμάτων]

Επιβάλλει (άρθρο 8) την έκδοση των επονομαζόμενων «απλών αδειών» για την εισαγωγή-εξαγωγή-επανεισαγωγή-επανεξαγωγή και διακίνηση των ειδών της χλωρίδας και πανίδας που δεν περιλαµβάνονται στη Σύµβαση CITES (του άρθρου 2 παρ. γ και δ).

Αν προτίθεστε να υποβάλλετε αίτηση -για εισαγωγή (ή επανεισαγωγή) στην Ελλάδα από οποιαδήποτε χώρα, ή για εξαγωγή (ή επανεξαγωγή) από την Ελλάδα προς οποιαδήποτε χώρα- δειγμάτων (ζωντανών ή νεκρών, μερών ή παραγώγων τους) εκ των ως άνω μη-CITES ειδών, εκτυπώστε το αντίστοιχο από τα ακόλουθα έντυπα αίτησης:
11. ΑΙΤΗΣΗ για ΑΠΛΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ δειγμάτων ΕΙΔΩΝ μη-CITES
12. ΑΙΤΗΣΗ για ΑΠΛΗ ΑΔΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ δειγμάτων ΕΙΔΩΝ μη-CITES

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ CITES

Με την απόφαση αριθμ. 331739/26-02-1999 απόφαση Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ 194/τ.Β΄/08-03-1999) «Μητρώο επιχειρήσεων εμπορίας ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας», θεσπίστηκε ειδικό μητρώο καταχώρησης των εισαγωγέων, εξαγωγέων, των ενώσεών τους, καθώς και των επιχειρήσεων διάθεσης στην αγορά και διακίνησης των ειδών πανίδας και χλωρίδας που περιλαμβάνονται στους σχετικούς καταλόγους της Σύμβασης CITES και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 1996 (Όπως κάθε φορά ισχύουν).

Τυχόν παράληψη υπόχρεου (ιδίως δε επιχειρήσεων που εμπορεύονται είδη CITES) να εγγραφεί στο εν λόγω Μητρώο, αποτελεί παράβαση που επισύρει , εκτός των άλλων, πρόστιμο από χίλια πεντακόσια (1.500) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ.

Αν εσείς ή η επιχείρησή σας ανήκετε στους ως άνω υπόχρεους εγγραφής στο «Μητρώο επιχειρήσεων εμπορίας ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας», μεριμνήστε να υποβάλλεται στην κατά τόπο αρμόδια Περιφερειακή Διαχειριστική Αρχή CITES αίτηση για την εγγραφή σας στα αντίστοιχα βιβλία του Μητρώου, επισυνάπτοντας στην αίτηση τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά (Για την υποβολή της αίτησης εγγραφής στο Μητρώο, καθώς και για την απόκτηση του σχετικού πιστοποιητικού εγγραφής σε αυτό, δεν απαιτείται η καταβολή τελών ή παραβόλου). Εκτυπώστε το έντυπο αίτησης, από τον ακόλουθο σύνδεσμο:
13. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ CITES

Τι είναι η CITES

Τι είναι η CITES


Στη χώρα μας η Διεθνής Σύμβαση CITES κυρώθηκε με νόμο το έτος 1992 (Ν. 2055/1992), αν και η εφαρμογή της είχε ήδη επιβληθεί μια δεκαετία νωρίτερα με τον αρχικό Κανονισμό 3626/1982 του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδέχθηκε τις αρχές της Σύμβασης, λειτουργώντας ως ενιαίος οργανισμός κρατών στη Σύμβαση και επιβάλλοντας την εφαρμογή αυτής στα κράτη-μέλη της. Ο ανωτέρω Κανονισμός, μαζί με τον Κανονισμό 3418/1983 που αφορά στη θέσπιση των διατάξεων σχετικά με την ομοιόμορφη έκδοση και χρήση των εγγράφων που απαιτούνται για την εφαρμογή στην Κοινότητα της Σύμβασης CITES, τέθηκε σε εφαρμογή στη χώρα μας με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) αριθμ. 261554/14-02-1985 (ΦΕΚ 112/τ. Β΄/1985), που εναρμόνισε τους ανωτέρω κανονισμούς στο εθνικό μας δίκαιο και καθόρισε, για πρώτη φορά, τις ελληνικές διαχειριστικές αρχές για την εφαρμογή του κανονισμού 3626/1982 του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Θεσμικό πλαίσιο της Διεθνούς Σύμβασης CITES
Κείμενο (στην Ελληνική) της Σύμβασης CITES, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης της Γκαμπορόνε (Άρθρο XXI, με υπογράμμιση)
Παραρτήματα I, II και III που έχουν νομική ισχύ από 2 Ιανουαρίου 2017
ΠΙΝΑΚΑΣ Α, ΠΙΝΑΚΑΣ Β, ΠΙΝΑΚΑΣ Γ και ΠΙΝΑΚΑΣ Δ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, καθώς και ερμηνευτικές σημειώσεις για την ερμηνεία των Πινάκων αυτών, όπως ισχύουν από 26-11-2016 βάσει του Κανονισμού (ΕE) 2016/2029.
Κοινοτική νομοθεσία για την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης CITES
Εθνική νομοθεσία και εγκύκλιοι για την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης CITES

Είδη CITES

Είδη CITES

Η Σύμβαση CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) για το Διεθνές Εμπόριο των Ειδών της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας που Κινδυνεύουν με Εξαφάνιση αποσκοπεί στην προστασία πολλών ειδών άγριων ζώων και φυτών με τον έλεγχο του εμπορίου τους, ώστε να εξασφαλισθεί ότι αυτό δεν καθίσταται απειλή για την επιβίωσή τους στη φύση και τη διατήρησή τους στον πλανήτη.

Κατά προσέγγιση 33.500 είδη, υποείδη ή μεμονωμένοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα της CITES, που επιμερίζονται στις ακόλουθες ανώτερες ταξινομικές βαθμίδες, με την επιλογή κάθε μιας από τις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε εκτενέστερη και πάντοτε επικαιροποιημένη θεματική πληροφόρηση αναφορικά με τα συγκεκριμένα είδη που σας ενδιαφέρουν:

– Θηλαστικά
Πτηνά
– Ερπετά
– Αμφίβια
– Ιχθύες
– Εχινόδερμα
– Ασπόνδυλα
– Χλωρίδα

Ελληνικά είδη CITES

Ελληνικά είδη CITES

Η Σύμβαση CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) για το Διεθνές Εμπόριο των Ειδών της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας που Κινδυνεύουν με Εξαφάνιση αποσκοπεί στην προστασία πολλών ειδών άγριων ζώων και φυτών με τον έλεγχο του εμπορίου τους, ώστε να εξασφαλισθεί ότι αυτό δεν καθίσταται απειλή για την επιβίωσή τους στη φύση και τη διατήρησή τους στον πλανήτη.
Η Ελληνική φύση είναι προικισμένη με πλούσια αυτοφυή χλωρίδα και άγρια πανίδα σπάνιας ποικιλίας σε είδη. Η ελληνική πολιτεία έχει προνοήσει μέσω ποικίλων νομοθετημάτων, κανονιστικών πράξεων και διαχειριστικών μέτρων να διαφυλάξει την διατήρηση της βιοποικιλότητας της πατρίδας μας.

Ωστόσο, η Σύμβαση CITES, που αφορά το διεθνές εμπόριο ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας που απειλούνται με εξαφάνιση και η οποία εν κατακλείδι εφαρμόζεται από τη χώρα μας βάσει της αριθμ. 99098/5881/16-10-2006 Κοινής Απόφασης (ΚΥΑ) των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εμπορία των ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας» (ΦΕΚ 1570/τ.Β΄/26-10-2006), αποτελεί μια περαιτέρω ασφαλιστική δικλείδα για την αποτροπή φαινομένων παράνομης απόσπασης από τη φύση και λαθραίας διακίνησης πολλών (ενδημικών, αποδημητικών, επιδημητικών και εν γένει ενδιαιτώμενων στην Ελληνική Επικράτεια) ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας, καθώς ως γνωστό, προνοεί για την τήρηση και εφαρμογή ενιαίων αρχών, κανόνων και συγκεκριμένων διαδικασιών διακίνησης και εμπορίας των ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας, προκειμένου να προστατευθούν σε παγκόσμιο επίπεδο είδη αυτών που απειλούνται με εξαφάνιση από τον πλανήτη, έχοντας ως κύριο χαρακτηριστικό και βασική αρχή της ότι η εμπορία και διακίνηση ειδών CITES (συμπεριλαμβανομένων δειγμάτων, μερών και παραγώγων) γίνεται βάσει ειδικών αδειών διακίνησης, που εκδίδονται αποκλειστικά από τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές CITES (CITES Management Authorities) των μερών της Σύμβασης.

Καθώς η εφαρμογή της Σύμβασης CITES, των σχετικών με αυτήν Κανονισμών της Ε.Ε. και του εθνικού θεσμικού πλαισίου εντός της Ελληνικής επικράτειας και η τήρηση των προβλεπόμενων από αυτήν διατάξεων είναι έργο τόσο των Ελληνικών Διαχειριστικών Αρχών CITES, όσο και κυρίως των Αρχών επιβολής της Σύμβασης CITES (Δασικών Υπηρεσιών, Τελωνιακών Αρχών και της Ελληνικής Αστυνομίας), φορείς στους οποίους έμμεσα επαφίεται η διασφάλιση των ελληνικών ειδών της Σύμβασης CITES -που, βάσει του Καταστατικού Χάρτη της χώρας μας, αποτελεί παράλληλα δικαίωμα και υποχρέωση κάθε πολίτη αυτής της χώρας- κρίναμε απαραίτητο να παρουσιάσουμε σε ενιαία έκδοση – οδηγό αναγνώρισης- όλα τα ελληνικά είδη της Σύμβασης CITES (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιλαμβάνονται στους σχετικούς με τη Σύμβαση Κανονισμούς της Ε.Ε.).

Σκοπός του οδηγού είναι να εξοικειώσει τόσο τα αρμόδια όργανα των ως άνω φορέων (που στις πλείστες των περιπτώσεων δεν διαθέτουν την απαιτούμενη εξειδίκευση αλλά ακόμη είναι και πέραν του γνωστικού αντικειμένου της θέσης την οποία κατέχουν –Τελωνειακά και αστυνομικά όργανα), όσο και κάθε ευαισθητοποιημένο στα θέματα φυσικού περιβάλλοντος Έλληνα πολίτη, με την εικόνα του κάθε είδους και με το ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας που το διέπει, καθώς η επιστημονική (λατινική) και μόνο ονομασία του κάθε είδους, που αποτυπώνεται στα διάφορα -σχετικά με το θέμα- νομοθετήματα, είναι ανεπαρκής ως εργαλείο στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Λόγω του μεγάλου όγκου του εν λόγω οδηγού, αλλά και λόγω του χρόνου που απαιτήθηκε στην συγκέντρωση πρωτότυπων φωτογραφιών για τα πολυάριθμα είδη που κλήθηκε να καλύψει, αποφασίσαμε για να καταστεί πιο εύχρηστος να τον διασπάσουμε στα κάτωθι έξι (6) τεύχη:

• 1ο Μέρος: Πανίδα, 1η Ενότητα: Θηλαστικά
1ο Μέρος: Πανίδα, 2η Ενότητα: Πτηνά
• 1ο Μέρος: Πανίδα, 3η Ενότητα: Ερπετά
• 1ο Μέρος: Πανίδα, 4η Ενότητα: Ιχθύες
• 1ο Μέρος: Πανίδα, 5η Ενότητα: Ασπόνδυλα
• 2ο Μέρος: Χλωρίδα

Οι παραπάνω ενότητες (τα 6 τεύχη) καλύπτουν το σύνολο των ελληνικών ειδών που, βάσει των σε ισχύ Παραρτημάτων και Πινάκων της Σύμβασης CITES και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 (όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 318/2008) αντίστοιχα, περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου της CITES και αντιμετωπίζονται ως “είδη CITES” (“CITES listed species”).

Καταβλήθηκε προσπάθεια εκτύπωσης και αναπαραγωγής του ανωτέρω οδηγού σε ικανό αριθμό αντιτύπων, προκειμένου να διανεμηθεί στις αρμόδιες για την εφαρμογή και επιβολή της Σύμβασης CITES αρχές, με την ελπίδα ότι θα αποτελέσει ουσιαστικό και χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των επιφορτισμένων με το καθήκον της επιβολής της Σύμβασης οργάνων των ως άνω αρχών. Για τους παραπάνω λόγους, οι εικόνες που περιλήφθηκαν στην εν λόγω έκδοση απαιτήθηκε να είναι πρωτότυπες, απαλλαγμένες από δέσμευση πνευματικών δικαιωμάτων είτε να μας έχει παρασχεθεί το δικαίωμα χρησιμοποίησής τους ως άνω από τον κάτοχο των πνευματικών τους δικαιωμάτων.

Σημαντική στην αρτιότητα της παραπάνω έκδοσης, την ιδέα κατάρτισης της οποίας συνέλαβε και επιμελήθηκε προσωπικά ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διεθνών Συμβάσεων, ήταν η συνδρομή εξειδικευμένων στα αντίστοιχα είδη φορέων της πολιτείας, μη κυβερνητικών περιβαλλοντικών οργανώσεων, επιστημόνων, φυσιοδιφών κ.α. που, στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας για την προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και των στοιχείων που το συνθέτουν, προσέφεραν αφιλοκερδώς έγχρωμες φωτογραφίες και εικόνες των ειδών του διέθεταν στο προσωπικό τους αρχείο, προκειμένου αυτές να συμπεριληφθούν στον ως άνω οδηγό, τους οποίους και ευχαριστούμε για τη συνδρομή που μας παρείχαν.

Αναμφίβολα, λόγω του μεγάλου πλήθους των ειδών, για ορισμένα απ’ τα είδη που περιλαμβάνονται στην έκδοση, δεν κατέστη δυνατή ακόμη η εξεύρεση φωτογραφιών.