Γενική Συνέλευση – 22/09/2018

ΠPOΣKΛHΣH ΕΚTAKTHΣ ΓENIKHΣ ΣYNEΛEYΣHΣ TΩN ΜΕΛΩΝ
Σύμφωνα με νόμο και το Καταστατικό της Ελληνικής Ορνιθολογικής Ομοσπονδίας (Ε.Ο.Ο.),
το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη της Ελληνικής Ορνιθολογικής Ομοσπονδίας (Ε.Ο.Ο.) σε
έκτακτη Γενική Συνέλευση την 22α Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 στο
αμφιθέατρο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου, Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδος, στη Λάρισα, οδός
Καψούρη 4, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:
Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Ενημέρωση των μελών σχετικά με την τρέχουσα οικονομική κατάσταση της Ελληνικής
Ορνιθολογικής Ομοσπονδίας (Ε.Ο.Ο.) και λήψη απόφασης για την μετέπειτα πορεία και
οικονομική διαχείριση της.

2. Αλλαγή εσωτερικού κανονισμού εκθέσεων – συζήτηση για προτάσεις των μελών.

3. Αποστολή στο παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ολλανδίας τον Ιανουάριο του 2019. Ορισμός
μέσων μεταφοράς και συνοδών αποστολής.

4. Οριστικοποίηση της ένταξης αίτησης ένταξης του Αττικού Συλλόγου Εκτροφέων
Καναρινιών (Α.Σ.Ε.Κ.).

5. Απόφαση για τα οδοιπορικά των συλλόγων για τη συμμετοχή τους στις Γενικές
Συνελεύσεις της Ελληνικής Ορνιθολογικής Ομοσπονδίας (Ε.Ο.Ο.).

Ενημερώνουμε τα μέλη που επιθυμούν να συμμετέχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση ότι
λόγω της οικονομικής της κατάστασης, η Ελληνική Ορνιθολογική Ομοσπονδία (Ε.Ο.Ο.) δεν θα
καταβάλει στους συμμετέχοντες Συλλόγους – Μέλη οδοιπορικά και τα έξοδα μετακίνησης θα
επιβαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τους Συλλόγους.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης της απαιτούμενης απαρτίας, σύμφωνα με το νόμο και το
Καταστατικό της Ελληνικής Ορνιθολογικής Ομοσπονδίας, η έκτακτη Γενική Συνέλευση θα
επαναληφθεί την 29η Σεπτεμβρίου 2018 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.

Παλαιό Φάληρο, 10 Σεπτεμβρίου 2018
Tο Διοικητικό Συμβούλιο