Δήλωση εκδήλωσης Ομοσπονδιακής αναγνώρισης

Με τη παρούσα δήλωση, σας ενημερώνουμε για τήν εκδήλωση Ομοσπονδιακής αναγνώρισης του συλλόγου μας σε εφαρμογή των όσων προβλέπονται από τo άρθρo 6 του Γενικού Κανονισμού Εκθέσων της ΕΟΟ

Δήλωση εκδήλωσης Ομοσπονδιακής αναγνώρισης