Τα δακτυλίδια της ΕΟΟ

Τα δακτυλίδια της ΕΟΟ έχουν χαραγμένα τα παρακάτω στοιχεία:

ΕΟΟ ( σημαίνει Ελληνική Ορνιθολογική Ομοσπονδία)

G100 ( κωδικός συλλόγου και μέλους)

E ( το γράμμα διαμετρήματος του δακτυλιδιού)

14 ( το έτος γέννησης του πουλιού)

999 ( ο αριθμός του πουλιού)

Σε πλήρη ανάπτυξη EOO XXXX DYY AAA

Το υποχρεωτικό δακτυλίδωμα γίνεται με βάση τη παράγραφο 1 του άρθρου 62 και τη παράγραφο 8 του άρθρου 66 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμός 865/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 4ης Μαίου 2006

Οι ημερομηνίες παραγγελίας των δακτυλιδιών ορίζονται ως εξής

1η παραγγελία 31 Ιουλίου με παράδοση απο 1η Σεπτεμβρίου και το συντομότερο δυνατόν

2η παραγγελία 30 Σεπτεμβρίου με παράδοση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

3η παραγγελία 15 Δεκεμβρίου με παράδοση τα μέσα Φεβρουαρίου

4η παραγγελία 15 Φεβρουαρίου με παράδοση τα μέσα Απριλίου

5η παραγγελία πραγματοποιείται με απόφαση του ΔΣ της ΕΟΟ, μόνο όταν υπάρχει ανάγκη παραγγελίας για νέα μέλη σωματείων

Κάθε σωματείο μέλος της ΕΟΟ, ορίζει υπεύθυνο παραγγελίας δακτυλιδιών.

Δήλωση Υπεύθυνου Δακτυλιδιών Δήλωση Υπεύθυνου Δακτυλιδιών