Θεσμικά όργανα της ΕΟΟ

Α. Διοικητικό Συμβούλιο
Β. Γενική Συνέλευση
Γ. Εξελεγκτική Επιτροπή
Δ. Ομοσπονδιακή Τεχνική Διεύθυνση & Εθνικές Τεχνικές Επιτροπές
Ε. Συμβούλιο Διαιτητών
ΣΤ. Συμβούλιο Προέδρων
Ζ. Ένωση των Κριτών

Τα υπό στοιχεία δ, ε, στ, ζ όργανα είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα