Ένωση των Κριτών


Η Ένωση των Κριτών (Ε.τ.Κ) είναι το Τεχνικό Εκτελεστικό Όργανο της Ομοσπονδίας που συγκεντρώνει και εκπροσωπεί τα μέλη δοκιμασμένης Ορνιθολογικής ικανότητας στα οποία έχει αναγνωριστεί η ικανότητα να κρίνουν τα εκτιθέμενα πτηνά σε επίσημες ορνιθολογικές εκδηλώσεις με βάση τους κανόνες του Καταστατικού της Ένωσης των Κριτών.

Η Ε.τ.Κ. προβλέπεται να κανονίζει, την αναγόρευση, την έκπτωση, το έργο και τη προστασία των συμφέροντων των Κριτών κατά τη διάρκεια των ενεργειών τους που τους εμπιστεύτηκε η Ομοσπονδία.

Όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την Ε.τ.Κ. είναι εκτελεστέες μετά την επικύρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας (Ο.Δ.Σ). Για αυτό το λόγο αποστέλλονται στο Ο.Δ.Σ. εντός 10 ημερών με φροντίδα του Προέδρου της Ένωσης.

Η αμφισβήτηση (προσβολή) μιας επικύρωσης από το Ο.Δ.Σ. μπορεί να γίνει για λόγους αξιοπιστίας και ουσίας. Αυτή πρέπει να ληφθεί εντός 90 ημερών από την ημέρα της επίδοσής του. Σε αντίθετη περίπτωση μένουν αναλλοίωτα τα αποτελέσματα προηγουμένως παραχθέντα από την απόφαση που έχει προσβληθεί.