ΕΟΟ – Open eClass

Η πλατφόρμα EOO – Open eClass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και συνιστά προσφορά του Ελληνικού Ακαδημαϊκού Διαδικτύου (GUnet) στην εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Έχει σχεδιαστεί με προσανατολισμό την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, βασίζεται στη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα, υποστηρίζεται ενεργά από το GUnet και διανέμεται ελεύθερα. Βασική επιδίωξη της πλατφόρμας είναι η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και η εποικοδομητική χρήση του διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η ΕΟΟ μέσα απο τη πλατφόρμα EOO – Open eClass θα προσφέρει μια σειρά μαθημάτων απο τους κριτές της Ένωσης των Κριτών της ΕΟΟ (ΕτΚ), της Ομοσπονδιακής Τεχνικής Διεύθυνσης της ΕΟΟ (ΟΤΕΔ) και τις Εθνικές Τεχνικές Επιτροπές ειδικότητας της ΕΟΟ ( ΕΤΕ ειδικότητας).

Οσα εγγεγραμμένα ενεργά μέλη της το επιθυμούν, μπορούν να εγγραφούν στη πλατφόρμα EOO – Open eClass και να παρακολουθήσουν τα μαθήματα που τους ενδιαφέρουν.

Παρακαλούμε θερμά να επισκεφτείτε τα παρακάτω εγχειρίδια χρήσης

Εγχειρίδια EOO – Open eClass

Είσοδος στη πλατφόρμα EOO – Open eClass