ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ PIACENZA – 2022

70o Παγκόσμιο πρωτάθλημα ορνιθολογίας. PIACENZA ITALIA 2022.

H σελίδα του παγκοσμίου. Πληροφορίες – ενημέρωση.

https://www.mondialefoipiacenza2022.it/home-page-it.html

ΧΡΗΣΙΜΑ PDFΦΟΡΜA ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ,  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ_Mondiale_Piacenza_2022  ,  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Δελτία τύπου και ενημέρωση.

https://www.mondialefoipiacenza2022.it/comunicati.html


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 12-12-2022

-Οσοι επιθυμούν να έχουν συμμετοχή στο παγκόσμιο της Πιασένζα, πρέπει να συμπληρώσουν προσεκτικά τις ΦΟΡΜΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, συμβουλευόμενοι τις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ και να τις αποστείλουν στους υπευθύνους των συλλόγων τους. Οι φόρμες δήλωσης συμμετοχής,  πρέπει να είναι στην κατοχή των συλλόγων το αργότερον μέχρι στις 15 Δεκεμβρίου.

*** Δόθηκε παράτηση των δηλώσεων συμμετοχής έως και τις 22/12/2021 !


70o Παγκόσμιο πρωτάθλημα ορνιθολογίας. PIACENZA ITALIA 2022.


ΑΚΥΡΩΣΗ 70ου ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ

70° Campionato Mondiale di Ornitologia
Piacenza 14-23 gennaio 2022
COMUNICATO N. 20
La Confederazione Ornitologica Mondiale (COM), nella persona del Presidente Carlos
Fernando Ramôa, la COM-Italia, nella persona del Presidente Ignazio Sciacca ed il Comitato
Organizzatore nella persona del Presidente Antonio Sposito, con profondo rammarico e con molto
dispiacere sono costretti a comunicare, loro malgrado, l’annullamento del 70° Campionato
Mondiale di Ornitologia già in corso di organizzazione presso l’Ente Fiera Piacenza Expo.
L’evento è stato annullato a motivo della revoca dell’autorizzazione sanitaria da parte del
Sindaco di Piacenza (notificata a mezzo posta elettronica certificata in data odierna 10 gennaio 2022,
alle ore 17.22, cfr. documento allegato) a causa dell’incidenza di focolai di influenza aviaria
concomitanti con la crescita dei contagi da COVID-19.
Sono stati posti in essere tutti i possibili tentativi per continuare l’organizzazione della mostra
ma le Autorità Sanitarie e il Comune di Piacenza sono stati irremovibili nella loro decisione.
Sin d’ora il Comitato Organizzatore informa gli Allevatori stranieri ed italiani che hanno
onorato il Campionato Mondiale di Piacenza 2022 inviando la loro scheda di partecipazione che
procederà alla restituzione di quanto dagli stessi versato a titolo di iscrizione, per il catalogo e per
l’eventuale prenotazione di tavoli in mostra scambio senza assolutamente trattenere alcunché per
i costi dei bonifici ad effettuarsi.
Allo stesso modo si provvederà anche per gli operatori commerciali che avevano prenotato
stand o spazi espositivi al rimborso di quanto dagli stessi erogato, previa emissione delle relative
note di credito.
Con lo stesso entusiasmo con il quale abbiamo intrapreso il percorso oggi interrotto,
ripartiremo per organizzare a gennaio 2023 un altro grande Campionato Mondiale della COM.
La Confederazione Ornitologica La COM-Italia Il Comitato Organizzatore  Mondiale (COM)
Il Presidente                                Il Presidente                             Il Presidente
Carlos Fernando Ramôa               Ignazio Sciacca                         Antonio Sposito