Τα Δαχτυλίδια της ΕΟΟ

Τα δακτυλίδια της ΕΟΟ έχουν χαραγμένα τα παρακάτω στοιχεία:

ΕΟΟ ( σημαίνει Ελληνική Ορνιθολογική Ομοσπονδία)

G100 ( κωδικός συλλόγου και μέλους)

E ( το γράμμα διαμετρήματος του δακτυλιδιού)

14 ( το έτος γέννησης του πουλιού)

999 ( ο αύξων αριθμός του πουλιού)

Σε πλήρη ανάπτυξη EOO XXXX DYY AAA

Το υποχρεωτικό δαχτυλίδωμα γίνεται με βάση τη παράγραφο 1 του άρθρου 62 και τη παράγραφο 8 του άρθρου 66 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμός 865/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 4ης Μαίου 2006