Πιστοποιητικά CITES

Η αριθ. 125188/246/22-01-2013 Κοινή Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών: Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Εµπορία των ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας» (ΦΕΚ 285/τ. Β΄/13-02-2013) ορίζει ότι για την κατοχή και την εν γένει διακίνηση και εμπορία των ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας ως και των δειγμάτων αυτών ζώντων ή νεκρών, επεξεργασμένων ή μη, που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση CITES και στους σχετικούς με αυτή Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρα 3, 5 και 7) απαιτούνται ειδικά έγγραφα (εν συντομία: Άδειες ή Πιστοποιητικά CITES), ενώ για την εισαγωγή-εξαγωγή-επανεισαγωγή-επανεξαγωγή και διακίνηση των ειδών της χλωρίδας και πανίδας που δεν περιλαµβάνονται στη Σύµβαση CITES (του άρθρου 2 παρ. γ και δ) απαιτούνται οι επονομαζόμενες «απλές άδειες» (άρθρο 8).Αν προτίθεστε να υποβάλλετε αίτηση -για εισαγωγή στην Ελλάδα (Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση) από οποιαδήποτε τρίτη χώρα (χώρα μη μέλος της ΕΕ), ή για εξαγωγή (ή επανεξαγωγή) από την Ελλάδα προς οποιαδήποτε τρίτη χώρα- δειγμάτων (ζωντανών ή νεκρών, μερών ή παραγώγων τους) εκ των ως άνω CITES ειδών, εκτυπώστε το αντίστοιχο από τα ακόλουθα έντυπα αίτησης:

  >>>>>  ΕΝΤΥΠΑ