Τι είναι η CITES

H Διεθνής Σύμβαση CITES κυρώθηκε στην χώρα μας με νόμο, το έτος 1992 (Ν. 2055/1992) αν και η εφαρμογή της, είχε ήδη επιβληθεί μια δεκαετία νωρίτερα, με τον αρχικό Κανονισμό 3626/1982 του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδέχθηκε τις αρχές της Σύμβασης, λειτουργώντας ως ενιαίος οργανισμός κρατών στη Σύμβαση και επιβάλλοντας την εφαρμογή αυτής στα κράτη-μέλη της. Ο ανωτέρω Κανονισμός, μαζί με τον Κανονισμό 3418/1983 που αφορά στη θέσπιση των διατάξεων σχετικά με την ομοιόμορφη έκδοση και χρήση των εγγράφων που απαιτούνται για την εφαρμογή στην Κοινότητα της Σύμβασης CITES, τέθηκε σε εφαρμογή στη χώρα μας με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) αριθμ. 261554/14-02-1985 (ΦΕΚ 112/τ. Β΄/1985), που εναρμόνισε τους ανωτέρω κανονισμούς στο εθνικό μας δίκαιο και καθόρισε, για πρώτη φορά, τις ελληνικές διαχειριστικές αρχές για την εφαρμογή του κανονισμού 3626/1982 του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Θεσμικό πλαίσιο της Διεθνούς Σύμβασης CITES

Κείμενο (στην Ελληνική) της Σύμβασης CITES, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης της Γκαμπορόνε (Άρθρο XXI, με υπογράμμιση)
Παραρτήματα I, II και III που έχουν νομική ισχύ από 2 Ιανουαρίου 2017
ΠΙΝΑΚΑΣ Α, ΠΙΝΑΚΑΣ Β, ΠΙΝΑΚΑΣ Γ και ΠΙΝΑΚΑΣ Δ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, καθώς και ερμηνευτικές σημειώσεις για την ερμηνεία των Πινάκων αυτών, όπως ισχύουν από 26-11-2016 βάσει του Κανονισμού (ΕE) 2016/2029.
– Κοινοτική νομοθεσία για την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης CITES
– Εθνική νομοθεσία και εγκύκλιοι για την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης CITES